Mõisted

1.1. Käesolevas konfidentsiaalsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.1.1. Saidi administraatorid (edaspidi „administraatorid“) – veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk haldamiseks volitatud töötajad, kes korraldavad ja (või) teostavad isikuandmete töötlemist ning määravad kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi, töötlemisele kuuluvate isikuandmete koosseisu ja isikuandmetega tehtavad toimingud (operatsioonid).

1.1.2. Isikuandmed – mis tahes andmed, mis puudutavad otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut (isikuandmete subjekti).

1.1.3. Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming (operatsioon) või toimingute (operatsioonide) kogum, mida nende isikuandmetega teostatakse, kasutades selleks automatiseerimise vahendeid või ilma selliseid vahendeid kasutamata, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, akumuleerimine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine),   taasesitamine, kasutamine, edastamine (levitamine, esitamine, kättesaadavaks tegemine), kindla isikuga seostamatuks muutmine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine.

1.1.4. Isikuandmete konfidentsiaalsus −  operaatorile või muule isikuandmetele juurdepääsu saanud isikule järgimiseks kohustuslik nõue mitte võimaldada isikuandmete levitamist ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta või muu seadusest tuleneva aluseta.

1.1.5. Veebisait JAPRINT värvipildiga T-särk – unikaalsel internetiaadressil (URL) https://japrint.ee ning selle alamdomeenidel asuvate üksteisega seotud veebilehekülgede kogum.

1.1.6. Alamdomeenid – veebisaidile JAPRINT värvipildiga T-särk kuuluvatel kolmanda tasandi domeenidel asuvad leheküljed või lehekülgede kogumid ning muud ajutised leheküljed, mille allosas on esitatud administraatorite kontaktandmed.

1.1.5. Veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk kasutaja (edaspidi „kasutaja“) – isik, kellel on interneti kaudu juurdepääs veebisaidile JAPRINT värvipildiga T-särk ning kes kasutab veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk teavet, materjale ja tooteid.

1.1.7. Küpsised – veebiserveri poolt saadetud ja kasutaja arvutis säilitatavad väikesed andmefragmendid, mille veebiklient või veebiserver edastab veebiserverile http-päringus iga kord, kui vastava veebisaidi lehekülge üritatakse avada.

1.1.8. IP-aadress – unikaalne arvutivõrgu sõlme võrguaadress, mille kaudu kasutaja saab juurdepääsu JAPRINT-ile.

Üldsätted

2.1. Veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk kasutamine tähendab, et kasutaja nõustub käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika ning kasutaja isikuandmete töötlemise tingimustega.

2.2. Juhul kui kasutaja ei nõustu käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika tingimustega, peab ta veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk kasutamise lõpetama.

2.3. Käesolevat konfidentsiaalsuspoliitikat kohaldatakse veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk suhtes. JAPRINT ei kontrolli kolmandate isikute veebisaite ega vastuta nende veebisaitide eest, millele kasutaja võib veebisaidil JAPRINT värvipildiga T-särk esitatud linkide kaudu edasi liikuda.

2.4. Administraatorid ei kontrolli kasutaja poolt esitatud isikuandmete õigsust.

Konfidentsiaalsuspoliitika ese

3.1. Käesoleva konfidentsiaalsuspoliitikaga kehtestatakse administraatorite kohustused mitte avaldada neid isikuandmeid, mida kasutaja veebisaidil JAPRINT värvipildiga T-särk registreerimisel või e-posti teel levitatava infokirja tellimisel administraatorite palvel esitab, ning tagada nende isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse režiim.

3.2. Kasutaja esitab isikuandmed, mida võib käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika raames töödelda, spetsiaalse vormi täitmise teel veebisaidil JAPRINT värvipildiga T-särk ning see kätkeb endas järgmisi andmeid:

3.2.1. kasutaja ees-, isa- ja perekonnanimi;

3.2.2. kasutaja kontakttelefon;

3.2.3. elektronposti (e-posti) aadress;

3.2.4. kasutaja elukoht (vajaduse korral);

3.2.5. foto (vajaduse korral).

3.3. JAPRINT kaitseb andmeid, mida lehekülgede külastamisel automaatselt edastatakse:

− IP-aadress;

− küpsistest saadud teave;

− teave veebilehitseja kohta;

− külastuse aeg;

− lingi avaldaja (eelmise veebilehekülje aadress).

3.3.1. Küpsiste väljalülitamise korral ei pruugi juurdepääs kõigile veebisaidi osadele, kus nõutakse autoriseerimist, olla võimalik.

3.3.2. JAPRINT kogub oma külastajate IP-aadresside kohta statistikat. Neid andmeid kasutatakse tehniliste probleemide ennetamise, tuvastamise ja lahendamise eesmärgil.

3.4. Mis tahes muud isikuandmed, mida pole eespool mainitud (külastuste ajalugu, kasutatavad veebilehitsejad, operatsioonisüsteemid jms) kuuluvad usaldusväärsele säilitamisele ja mitteavaldamisele, välja arvatud käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika punktis 5.2 sätestatud juhtudel.

Kasutaja isikuandmete kogumise eesmärgid

4.1. Administraatorid võivad kasutada kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. ennast veebisaidil JAPRINT värvipildiga T-särk registreerinud kasutaja identifitseerimine tema edasiseks autoriseerimiseks;

4.1.2. kasutajale veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk personaliseeritud andmetele juurdepääsu võimaldamine;

4.1.3. tagasiside loomine kasutajaga, sealhulgas veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk kasutamise ning kasutajalt saadud päringute või tellimustega seotud teadete või päringute saatmine;

4.1.4. kasutaja asukoha kindlaksmääramine, et tagada ohutus ning vältida kelmusi;

4.1.5. kasutaja poolt esitatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kinnitamine;

4.1.6. arvestuskirje loomine veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk osade kasutamiseks, kui kasutaja on andnud arvestuskirje loomiseks nõusoleku;

4.1.7. kasutaja teavitamine e-posti teel;

4.1.8. kasutajale tõhusa tehnilise toe pakkumine, kui veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk kasutamisel peaks tekkima probleeme;

4.1.9. kasutajale tema nõusolekul veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk nimel eripakkumiste tegemine ning uudiskirjade ja muude teadete saatmine.

Isikuandmete töötlemise meetodid ja tähtajad

5.1. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse tähtajatult ja mis tahes seaduslikul meetodil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides, kasutades automatiseerimisvahendeid või ilma selliseid vahendeid kasutamata.

5.2. Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada Venemaa Föderatsiooni riigivõimu volitatud asutustele üksnes Venemaa Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud alustel ja korras.

5.3. Isikuandmete kaotsimineku või avaldamise korral on administraatoritel õigus kasutajat isikuandmete kaotsiminekust või avaldamisest mitte teavitada.

5.4. Administraatorid rakendavad vajalikke korralduslikke ja tehnilisi meetmeid kasutaja isikuandmete kaitseks mitteõiguspärase või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise või levitamise või muude kolmandate isikute mitteõiguspäraste toimingute eest.

5.5. Administraatorid koos kasutajaga rakendavad kõiki vajalikke meetmeid ennetamaks kahjusid või muid negatiivseid tagajärgi seoses kasutaja isikuandmete kaotsimineku või avaldamisega.

5.6 MyBestDay OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, MyBestDay OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Poolte õigused ja kohustused

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. võtta vastu vabu otsuseid veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk kasutamiseks vajalike isikuandmete esitamise kohta ning anda oma nõusolek nende töötlemiseks;

6.1.2. uuendada või täiendada oma esitatud isikuandmeid, kui need andmed on muutunud.

6.1.3.  Kasutajal on õigus saada administraatoritelt oma isikuandmete töötlemise kohta teavet, kui see õigus ei ole föderaalseaduste kohaselt piiratud. Kasutajal on õigus nõuda administraatoritelt oma isikuandmete täpsustamist, blokeerimist või hävitamist, kui isikuandmed on ebatäielikud, vananenud, ebatäpsed, ebaseaduslikult saadud või ei ole avaldatud töötlemiseesmärgi jaoks vajalikud, ning rakendada seadusega ette nähtud meetmeid oma õiguste kaitseks. Selleks piisab administraatorite teavitamisest märgitud e-postiaadressil.

6.2. Administraatorid on kohustatud:

6.2.1. kasutama saadud andmeid ainuüksi käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika punktis 4 sätestatud eesmärkidel;

6.2.2. tagama konfidentsiaalse teabe salajas hoidmise, mitte avaldama seda ilma kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta ning mitte müüma, vahetama, avaldama või levitama kasutaja esitatud isikuandmeid muudel võimalikel meetoditel, välja arvatud käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika punktis 5.2 sätestatud juhtudel;

6.2.3. rakendama ettevaatusmeetmeid kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitseks vastavalt korrale, mida tänases asjaajamises sellise teabe kaitseks tavaliselt kasutatakse;

6.2.4. blokeerima vastavat kasutajat puudutavad isikuandmed alates kasutaja või tema seadusliku esindaja või volitatud isikuandmete subjektide kaitse asutuse pöördumisest või taotlusest kuni kontrollimise lõpuni, kui on tuvastatud, et isikuandmed ei ole õiged või on teostatud ebaseaduslikke toiminguid.

Poolte vastutus

7.1. Kui administraatorid ei ole oma kohustusi täitnud, kannavad nad isikuandmete mitteõiguspärase kasutamise tõttu kasutaja poolt kantud kahjude eest vastutust vastavalt Venemaa Föderatsiooni õigusaktidele, välja arvatud käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika punktides 5.2 ja 7.2 sätestatud juhtudel.

7.2. Administraatorid ei kanna konfidentsiaalse teabe kaotsimineku või avaldamise eest vastutust juhul, kui see konfidentsiaalne teave:

7.2.1. oli saanud avalikuks enne selle kaotsiminekut või avaldamist;

7.2.2. on saadud kolmandalt osapoolelt enne selle saamist ressursi administraatorite poolt;

7.2.3. avaldati kasutaja nõusolekul.

7.3. Kasutaja on täielikult vastutav Venemaa Föderatsiooni õigusaktide, sealhulgas reklaamiseaduste, autori- ja seonduvate õiguste kaitse seaduste, kaubamärkide ja teenusemärkide kaitse seaduste − kuid mitte üksnes loetletute − nõuete järgimise eest, sealhulgas täielik vastutus materjalide sisu ja vormi eest.

7.4. Kasutaja tunnistab, et vastutust mis tahes teabe eest (sealhulgas, kuid mitte üksnes, andmefailid, tekstid jms), millele tal võib veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk osana olla juurdepääs, kannab selle teabe esitanud isik.

7.5. Kasutaja nõustub, et talle veebisaidi JAPRINT värvipildiga T-särk osana esitatud teave võib olla intellektuaalomandi objekt ning õigused sellele on kaitstud ja kuuluvad teistele kasutajatele, partneritele või reklaamiandjatele, kes on paigutanud selle teabe veebisaidile JAPRINT värvipildiga T-särk.

Kasutajal ei ole õigust seda sisu (osaliselt või täielikult) muuta, rendile anda, laenuks anda, müüa ega levitada ega teha selle baasil edasiarendustöid, välja arvatud juhul, kui selle sisu omanik on andnud sellisteks toiminguteks vastavalt eraldi kokkuleppe tingimustele otsese kirjaliku loa.

7.6. Tekstilisi materjale (artiklid, publikatsioonid, mis on veebisaidil JAPRINT värvipildiga T-särk vabalt avalikult kättesaadavad) võib levitada juhul, kui on esitatud viide JAPRINT-ile.

7.7. Administraatorid ei vastuta kasutaja ees ühegi kahju või kulu eest, mida kasutaja on kandnud veebisaidil JAPRINT värvipildiga T-särk oleva või selle kaudu edastatava mis tahes sisu või muude kontaktandmete eemaldamise või ümberpaigutamise tõttu või kui seda/neid ei ole võimalik säilitada.

7.8. Administraatorid ei vastuta ühegi otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb veebisaidi või selle üksikteenuste kasutamisest või võimatusest seda/neid kasutada, sanktsioneerimata juurdepääsust kasutaja kontaktandmetele või mis tahes kolmanda isiku avaldusest või käitumisest veebisaidil.

7.9. Administraatorid ei vastuta mis tahes teabe eest, mille kasutaja on veebisaidile JAPRINT värvipildiga T-särk postitanud, sealhulgas, kuid mitte üksnes, autoriõigustega kaitstud teave ilma autoriõiguse omaniku otsese nõusolekuta.

Vaidluste lahendamine

8.1. Kasutaja ja administraatorite vahelistest suhetest tõusetunud vaidluse korral on kohustuslik enne vaidluse kohta hagi esitamist kohtule esitada pretensioon (kirjalik ettepanek või elektroonilises vormis ettepanek vaidluse rahumeelseks lahendamiseks).

8.2. Pretensiooni saaja teavitab pretensiooni esitajat pretensiooni läbivaatamise tulemustest kirjalikult või elektroonilises vormis 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni saamisest.

8.3. Kui kokkulepet ei saavutata, edastatakse vaidlus läbivaatamiseks Tallinna Arbitraažikohtule.

8.4. Käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika ning kasutaja ja administraatorite vaheliste suhete suhtes kohaldatakse kehtivaid Venemaa Föderatsiooni seadusi.

Lisatingimused

9.1. Administraatoritel on õigus teha käesolevas konfidentsiaalsuspoliitikas muudatusi ilma kasutaja nõusolekuta.

9.2. Uus konfidentsiaalsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest veebisaidil JAPRINT värvipildiga T-särk, välja arvatud juhul, kui konfidentsiaalsuspoliitika uues redaktsioonis on sätestatud teisiti.

9.3. Kõik käesoleva konfidentsiaalsuspoliitikaga seonduvad ettepanekud või küsimused tuleb saata aadressil doshirts.tallinn@gmail.com.

9.4. Kehtiv konfidentsiaalsuspoliitika on avaldatud veebiaadressil https://japrint.ee/ostuinfo/.

Uuendatud aastal 2022.

Tallinn, veebisait JAPRINT värvipildiga T-särk